Vedtægter

Vedtægter

Vedtægter for Danmarks Film Akademi

§ 1.
Danmarks Film Akademi er organiseret som selvejende institution.

Akademiets formål er at udbrede kendskabet til og fremme vilkårene for filmen som selvstændig kunstart i Danmark.

Formålet søges nået gennem afholdelse af filmfestivaler, uddeling af legater og tildeling af årlige priser til danske og udenlandske film og filmfolk samt på andre måder, som bestyrelsen vedtager.

§ 2.
Akademiet har hjemsted i København.

§ 3.
Som medlemmer af Akademiet optages enhver person med faglig tilknytning til filmbranchen.

Det afgøres af bestyrelsen, om en person har den nødvendige tilknytning til filmbranchen, jfr. stk. 1. Bestyrelsens beslutning herom kan indbringes for den næste ordinære generalforsamling.

§ 4.
Akademiets højeste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af juni måned.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne.
4. Forelæggelse af regnskab til godkendelse, herunder eventuelt fastlæggelse af kontingent.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
6. Valg af revisor.
7. Eventuelt.

§ 5.
Generalforsamlingen vælger efter bestyrelsens forslag en dirigent, som afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandling og stemmeafgivningen.

Al stemmeafgivning sker mundtligt, medmindre en af forsamlingen eller dirigenten måtte forlange skriftlig afstemning.

§ 6.
Indkaldelse til generalforsamling sker med brev eller pr. e­mail til samtlige medlemmer.

Bestyrelsen kan beslutte, at indkaldelse ligeledes skal ske gennem annoncering i fag-
eller dagblade.

Indkaldelsen sker med mindst 8 dages og højest 3 ugers varsel. Indkaldelsen skal indeholde oplysning om de forslag, der sættes under afstemning, og kun sådanne forslag, der er nævnt i indkaldelsen, kan behandles på generalforsamlingen.

Forslag fra medlemmerne til behandling på den ordinære generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde senest 1. april. Senest 8 dage før enhver generalforsamling fremlægges dagsorden og de fuldstændige forslag, der skal fremsættes til eftersyn for medlemmerne på akademiets hjemmeside, og for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsregnskab og revisionsberetning.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når det ønskes af bestyrelsen eller 20% af medlemmerne eller når en tidligere generalforsamling har besluttet det. Indkaldelsen skal ske senest 14 dage efter ønsket er fremsat overfor bestyrelsen, og senest 8 dage før mødet.

§ 7.
På generalforsamlingen, som er åben for pressen, har hvert medlem een stemme.

§ 8.
Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages med simpelt stemmeflertal blandt de stemmeberettigede fremmødte. Vedtægtsændringer vedtages kun, såfremt 2/3 af de stemmeberettigede fremmødte medlemmer er for forslaget.

Beslutning om opløsning kan dog kun træffes på en generalforsamling, hvor 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret og kun såfremt 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

Beslutningen skal indeholde bestemmelse om, hvad der skal ske med eventuelle aktiver.

Er 2/3 af de afgivne stemmer for beslutningen, men er der ikke på generalforsamlingen repræsenteret 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer, skal bestyrelsen indkalde til en ny generalforsamling, hvor beslutningen anses for vedtaget, såfremt 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget uden hensyntagen til antallet af repræsenterede medlemmer.

§ 9.
Medlemmer kan på generalforsamlingen lade sig repræsentere ved skriftlig fuldmagt til et andet stemmeberettiget medlem.

Intet medlem kan repræsentere mere end 3 stemmer foruden sin egen.

§ 10.
Akademiets økonomiske midler hidrører fra støttebeløb, sponsorbetalinger eller eventuelt fra medlemskontingenter.

Bestyrelsen kan på Akademiets vegne ansøge om tilskud og legater fra offentlige og private institutioner og virksomheder.

§ 11.
Akademiet ledes af en bestyrelse på mellem 7, 8 eller 9 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen.

Generalforsamlingen kan vælge 2 suppleanter til bestyrelsen.

Valgperioden er 2 år. Hvert andet år afgår 5 medlemmer, og hvert andet år afgår 4 medlemmer. Bestyrelsen vælger selv sin formand og eventuelt en næstformand.

§ 12.
Bestyrelsen drager omsorg for varetagelse af sekretariatsfunktioner, herunder eventuel ansættelse og afskedigelse af personale.

Bestyrelsens møder afholdes efter indkaldelse af formanden eller af 3 medlemmer af bestyrelsen. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende, eller i tilfælde af hans fravær af næstformandens stemme. Bestyrelsen kan beslutte at oprette et repræsentantskab bestående af medlemmer fra film­ og tv­branchen. Et sådant har dog ikke besluttende myndighed overfor bestyrelsen.

§ 13.
Akademiet tegnes af 1 bestyrelsesmedlem samt formanden.

Bestyrelsen kan meddele prokura.

§ 14.
Regnskabet skal opgøres i overensstemmelse med god regnskabsskik.

§ 15.
Regnskabet skal revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret revisor, som fungerer indtil en ny vælges.

Regnskabsåret løber fra 01.04. til 31.03. gældende fra 2017.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling 1982 og efterfølgende, senest den 1. september, 2014.

Download

Vedtægter for Danmarks Film Akademi

Download vedtægterne her.

Download